ΕΛΙΑΔΑ – Μια ανεξάντλητη πηγή γενετικού υλικού ελιάς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Project ΕΛΙΑΔΑ

Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων πραγματοποιήθηκε η τελευταία ημερίδα του έργου ΕΛΙΑΔΑ Τ2ΕΔΚ-01315, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ. Στα τρία χρόνια υλοποίησης του έργου συνεργάστηκαν πέντε φορείς, ο κάθε ένας με μεγάλη εμπειρία στο τομέα του. Η σύμπραξη αποτελείται από τρείς ιδιωτικούς και δύο ερευνητικούς φορείς, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν και να ερευνήσουν τις λύσεις για την προστασία του γενετικού υλικού της ελιάς από την κλιματική αλλαγή. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι μεθοδολογίες και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας. Ο Δρ. Καλαϊτζής Παναγιώτης συντονιστής και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, περιέγραψε τη διαδικασία πολλαπλασιασμού αρχαίων ελαιόδεντρων της Κρήτης και ανέφερε ότι την επόμενη χρονιά θα μπουν σε παραγωγική ικανότητα με στόχο την προσπάθεια κατοχύρωσης νέα ποικιλίας.

Το έργο ΕΛΙΑΔΑ ανέδειξε και ταυτοποίησε τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου αριθμού τις ελληνικών ποικιλιών ελιάς, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει μια ανεξάντλητη πηγή γενετικών πόρων ελιάς με βέλτιστα αγρονομικά και διατροφικά χαρακτηριστικά.

Δείτε συνεντεύξεις των ερευνητών από την ημέρα της ημερίδας:
https://www.youtube.com/watch?v=UMLiwpHwRNc

Για περισσότερες πληροφορίες:
Site
Facebook
LinkedIn

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T2ΕΔΚ- 01315)»