Διευκρινίσεις για ΝΠΔΔ Δήμων και Περιφερειών

Διευκρινίσεις για ΝΠΔΔ Δήμων και Περιφερειών

Διευκρινίσεις για ΝΠΔΔ Δήμων και Περιφερειών

ΝΠΔΔ ΜΗΤΡΩΟ

Η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο και αφορά τα νομικά πρόσωπα, Δήμων και Περιφερειών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Σύμφωνα, με Αποφάσεις οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 25 και 26 του ν. 4257/2014 (Α’ 93), τηρείται στα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων των Διευθύνσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων «Μητρώο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (νπδδ)» και «Μητρώο επιχειρήσεων» των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, στα οποία καταχωρούνται ανεξαιρέτως όλα τα ν.π.δ.δ. και και οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. αντίστοιχα.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 των Υπουργικών Αποφάσεων στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια καταχωρούνται στο αντίστοιχο Μητρώο, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα της εγκυκλίου υπ. Αρ.Πρωτ. 19845/11-6-2015.

Στις περιπτώσεις που σε νομικά πρόσωπα ή ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 συμμετέχουν περισσότεροι του ενός Ο.Τ.Α., η σχετική υποχρέωση για αποστολή των στοιχείων ανήκει στο δήμο της έδρας του ν.π.δ.δ. ή της ανώνυμης εταιρείας, ενώ ειδικά για τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Ν. Αττικής, η ευθύνη για αποστολή των στοιχείων ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής (άρθρο 2).

Επισημαίνουμε δε, ότι στις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο, περιλαμβάνονται, και οι επιχειρήσεις που συνιστώνται βάσει ειδικών διατάξεων νόμων, οι οποίες διέπουν την οργάνωση και λειτουργία τους, και αποτελούν επιχειρήσεις Ο.Τ.Α ειδικού σκοπού, όπως π.χ. Δ.Ε.Υ.Α., Φ.Ο.Δ.Σ.Α., αναπτυξιακοί οργανισμοί, ενεργειακές κοινότητες κ.λπ.

Επίσης, την ίδια υποχρέωση έχουν και τα ν.π.δ.δ. της τοπικής αυτοδιοίκησης που ενδεχομένως έχουν συσταθεί από ειδικές διατάξεις νόμων (λ.χ. Φορείς Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης).

Θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι δήμοι και περιφέρειες οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους τα επικαιροποιημένα στοιχεία των ν.π.δ.δ. και των επιχειρήσεών τους και μετά τον έλεγχο της πληρότητας και την καταχώριση αυτών, η αρμόδια υπηρεσία να εκδίδει τη σχετική βεβαίωση. Η επικαιροποίηση των στοιχείων και η έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από την υποχρέωση ενημέρωσης του Μητρώου, για τυχόν τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/s4rTICsGjdM «Το τραύμα της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών μεταφέρεται από γενιά σε γενιά» εξηγεί ο Ψυχολόγος κ. Σπύρος Στάμος στο ΟnCamera.gr στην εκπομπή «Εν αρχή ην ο λόγος» με την…

https://youtu.be/HpEX5TE5Oiw Ο Νικόλας Φουρναράκης επικεφαλής του “ΒΟΛΤ Ελλάδος” φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του OnCamera.gr «Εν αρχή ην ο Λόγος» και μίλησε για τη φιλοσοφία, τη δομή, τις προοπτικές και τον ευρωπαϊκό…