Ένταξη πέντε έργων για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια της Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ένταξη πέντε έργων για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια της Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ένταξη πέντε έργων για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια της Πελοποννήσου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ υπέγραψε στις 28-04-2023 πέντε νέες εντάξεις έργων για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια της Πελοποννήσου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» συνολικής δημόσιας δαπάνης 4 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι πέντε νέες εντάξεις έργων είναι οι εξής:

1.Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Τρίπολης.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 1.063.333,33 ευρώ ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 06/04/2023 και λήξης η 31/12/2023.
Το παρόν έργο αφορά στην «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Τρίπολης». Αφορά στην εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε είκοσι ένα κτήρια του Δήμου Τρίπολης.

2.Ένταξη της Πράξης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου σε δημόσια κτίρια στη Μεγαλόπολη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Δικαιούχους είναι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 985.338,72 ευρώ ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/05/2023 και λήξης η 31/12/2023.
Η πράξη αφορά την επιχορήγηση του κόστους της εγκατάστασης φυσικού αερίου σε δημόσια κτήρια, προς αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή άλλων στερεών καυσίμων ή αυτών που συνδέονται με το σύστημα της τηλεθέρμανσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης των κατοικιών, την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές και την απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα. Αφορά ενίσχυση των δημόσιων κτιρίων που βρίσκονται στην πόλη της Μεγαλόπολης του νομού Αρκαδίας και έχουν την δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευή δίκτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.

3.Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορινθίων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι ο Δήμος Κορινθίων.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 840.720,00 ευρώ ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 31/03/2023 και λήξης η 31/12/2023.
Η παρούσα πρόταση αφορά στην προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Δήμου Κορίνθου. Ειδικότερα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτίρια του Δήμου Κορίνθου, που στεγάζουν σχολικές μονάδες στην πόλη της Κορίνθου.

4.Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια”» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια».
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 769.809,98 ευρώ ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2023 και λήξης η 31/12/2023.
Πρόκειται για την προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στα κτήρια του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης ” Η Ευαγγελίστρια”. Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο στο Κεντρικό κτίριο ,στο κτίριο του Τομέα Ψυχικής Υγείας και στο κτίριο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείο Τρίπολης.

5.Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και δικαιούχος είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνης της πράξης είναι 275.856,85 ευρώ ενώ η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/06/2023 και λήξης η 31/12/2023.
Πρόκειται για προμήθεια Υλικών για την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα αφορά την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την μετατροπή του δικτύου θέρμανσης από το υφιστάμενο καύσιμο σε καύσιμο φυσικό αέριο σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ ONCAMERA

https://youtu.be/byOBFDsMS64 Τι είναι η κλιματική ουδετερότητα και η δίκαιη μετάβαση; Πως συνδέεται η Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία με την Δίκαιη Μετάβαση; Οι Ελληνικές περιοχές προς την δίκαιη μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία και Πελοπόννησος). Η πορεία …

https://www.youtube.com/watch?v=kd6Pc5mv0Ys Τι είναι κλιματική αλλαγή και ποια η διαφορά όταν μιλάμε για κλιματική κρίση; Ποια είναι η εικόνα στις πόλεις μας και πώς θα φτάσουμε στις Κλιματικά ουδέτερες πόλεις; Ποιες…

https://youtu.be/LTP5esataPY Λίγο πριν πέσει η αυλαία της προεκλογικής περιόδου για τις Ευρωεκλογές, ο πρώην Υπουργός και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα υγείας -την περίοδο της πανδημίας- Βασίλης Κοντοζαμάνης παραχώρησε συνέντευξη…