Ενιαία Υγεία: Πρόληψη των απειλών υγείας στην πηγή

Ενιαία Υγεία: Πρόληψη των απειλών υγείας στην πηγή – Οι πρόσφατες διεθνείς καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην υγεία, όπως η πανδημία COVID-19, η ευλογιά των πιθήκων, οι επιδημίες του Έμπολα και οι συνεχείς απειλές από άλλες ζωονόσους, η ασφάλεια των τροφίμων, η αυξανόμενη μικροβιακή αντοχή, καθώς και η υποβάθμιση στο οικοσύστημα και η κλιματική αλλαγή, καταδεικνύουν ξεκάθαρα την ανάγκη για ανθεκτικά συστήματα υγείας και παγκόσμια δράση.

Κύρια προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτών των πιεστικών και πολύπλοκων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας θεωρείται το πρόγραμμα για την Ενιαία Υγεία (One Health) του ΠΟΥ.

Στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας, οι επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH), απηύθυναν έκκληση για ενισχυμένη παγκόσμια δράση στην πρώτη ετήσια συνάντησή τους.

υγεία
image 118

Πρόσκληση σε δράση
Οι τέσσερις Οργανισμοί τονίζουν την ανάγκη για ενισχυμένη συνεργασία και δέσμευση για τη μετατροπή της Ενιαίας Υγείας σε πολιτική δράση με τις ακόλουθες εφαρμογές:

Προτεραιότητα της Ενιαίας Υγείας στη διεθνή πολιτική ατζέντα, υιοθέτηση και προώθηση της ενισχυμένης διατομεακής διακυβέρνησης της υγείας. Η προσέγγιση της Ενιαίας Υγείας θα πρέπει κυρίως να αποτελεί κατευθυντήρια αρχή στους παγκόσμιους μηχανισμούς, μεταξύ των οποίων και το ταμείο πανδημίας για την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης της πανδημίας
Ενίσχυση των εθνικών πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων για την Ενιαία Υγεία, με κοστολόγηση και προτεραιότητες σύμφωνα με το Τετραμερές Κοινό Σχέδιο Δράσης Ενιαίας Υγείας, για την εφαρμογή του σε όλους τους σχετικούς τομείς.
Επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδίων για την Ενιαία Υγεία, που υποστηρίζουν τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων τομέων, ανάλυση των καταστάσεων υγείας, χαρτογράφηση των κοινωνικών εταίρων ορισμό προτεραιοτήτων και μετρήσεων για πλαίσια παρακολούθησης και αξιολόγησης της Ενιαίας Υγείας.
Δημιουργία διατομεακών ομάδων εργασίας για την Ενιαία Υγεία, με τις απαραίτητες δεξιότητες για αποτροπή, ανίχνευση, έλεγχο και απάντηση σε απειλές υγείας έγκαιρα και αποτελεσματικά, ενισχύοντας την κοινή προϋπηρεσία και συνεχή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικό στην υγεία ανθρώπων και ζώων και του περιβάλλοντος.

Πρόληψη των πανδημιών και απειλών υγείας στην πηγή, εστιάζοντας σε δράσεις που αποτρέπουν τον κίνδυνο μετάδοσης ζωονόσων στους ανθρώπους
Ενθάρρυνση και ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης της Ενιαίας Υγείας με ανταλλαγή δεδομένων στην έρευνα και ανάπτυξη, μεταφορά τεχνολογίας και κοινή χρήση και ενοποίηση πληροφοριών που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε νέα εργαλεία και τεχνολογίες και
Αύξηση της επένδυσης και της χρηματοδότησης σε στρατηγικές της Ενιαίας Υγείας, που θα διασφαλίσουν κλιμακούμενη εφαρμογή σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την πρόληψη των απειλών υγείας στην πηγή.