ΥΠΕΝ: επιτάχυνση του Πολεδομικού Σχεδιασμού

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι Ενέργειας (ΥΠΕΝ) επιχειρεί με τη σύσταση ομάδας εργασίας να βοηθήσει τους Δήμους στην επιτάχυνση των διαδικασιών πολεοδομικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την επιτάχυνση του πολεοδομικού σχεδιασμού και ειδικότερα την εξεύρεση μέσων και διεργασιών με στόχο την απλούστευση και επιτάχυνση διαδικασιών, στο πλαίσιο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, κατά την εκπόνηση των μελετών των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων ή ειδικών πολεοδομικών σχεδίων κλίμακας ΤΠΣ.

Οι προτεραιότητες της Επιτροπής συνίστανται και αφορούν ενδεικτικώς:

  • την παρακολούθηση ενεργειών εκπόνησης των μελετών
  • τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών κατά τη συνεργασία μεταξύ των μελετητών που έχουν αναλάβει την εκπόνηση των μελετών και των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
  • την σύνταξη εισηγήσεων προς τη Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος βάσει των οποίων θα επιτυγχάνεται η επιτάχυνση εκπόνησης των μελετών
  • την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποβολή προτάσεων για την επίλυση τυχόν διαδικαστικών και λοιπών προβλημάτων και δυσλειτουργιών.