Ερωτηματολόγιο Project OliveFeed

Ερωτηματολόγιο Project OliveFeed – Στα πλαίσια του ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ υλοποιείται το έργο με τίτλο Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων ελαιουργίας, για την παραγωγή καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών και ποιοτικών ζωικών προϊόντων – OliveFeed. Το κεντρικό αποτέλεσμα του έργου αποτελεί η ανάπτυξη καινοτόμων βιολειτουργικών ζωοτροφών για όρνιθες αυγοπαραγωγικής και κρεατοπαραγωγικής κατευθύνσης από παραπροϊόντα ελαιουργίας.

Η έρευνα απευθύνεται σε εταιρείες που εμπορεύονται ή παράγουν ζωοτροφές προκειμένου να καταγραφεί η γνώση αλλά και η πρόθεση για τη χρήση ζωοτροφών από παραπροϊόντα ελαιουργίας. Ο τρόπος συμπλήρωσής του είναι απλός, κατανοητός και είναι απαραίτητη η συμπλήρωση όλων των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να δώσουν μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα της αγοράς στην χρήση παραπροϊόντων ελιάς στη ζωοτροφή.

Olivefeed
image 19

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ.

Η έρευνα αυτή είναι ανώνυμη και αφού ολοκληρώσετε την υποβολή των απαντήσεων θα μεταφερθείτε αυτόματα σε ιστοσελίδα του έργου OliveFeed (https://olivefeed.gr/) από όπου μπορείτε, αν επιθυμείτε, να ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο και να δηλώσετε τα στοιχεία σας ώστε να λαμβάνετε όλα τα Newsletter του έργου.

<br><strong>Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης<br>Υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία ΕΠΑνΕΚ κωδικός έργου T2ΕΔΚ 03891<strong>image 20