Η Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5

Η Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, φιλοξενήθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Metropolis 95,5, στην εκπομπή «Παρέμβαση» με τον Κώστα Παπαζαφειρίου.

Με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων ως Εθνική Συντονί-στρια για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων, συζήτησαν για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση αλλά και για την καμπάνια “Ένα στα Πέντε” του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εισάγει 11 νέες πολιτικές και οργανώνει στην κατεύθυνση της προστασίας των παιδιών δεκάδες μέτρα. Επιγραμματικά, οι πολιτικές είναι:
• Ενιαίο Εθνικό Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρουσμάτων
• Εθνικό Αρχείο Καταγραφής και Επιτήρησης Κρουσμάτων
• Πλαίσιο ελέγχου εργαζομένων και εθελοντών-Ειδικό Ποινικό Μη-τρώο για αδικήματα σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων
• Εκπαίδευση Επαγγελματιών
• Πολιτικές Προστασίας του Παιδιού και ορισμός Υπευθύνων Παιδι-κής Προστασίας
• Εθνική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολι-τών
• Ενημέρωση και ενδυνάμωση των παιδιών για την πρόληψη της δια ζώσης και της διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμε-τάλλευσής τους
• Ενίσχυση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών συνδρομής των παιδιών και δίωξης των δραστών
• Θεσμικές παρεμβάσεις επικαιροποίησης – αναβάθμισης του υφι-στάμενου πλαισίου
• Ενίσχυση της έρευνας για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σε-ξουαλικής κακοποίησης των παιδιών
• Συστράτευση ιδιωτικού και δημόσιου, κυβερνητικού και μη κυβερ-νητικού τομέα.