Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας: Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

||

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Πρόσκληση πρός τον Δήμαρχο και τους Δημοτικούς συμβούλους έστειλε Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατσούλης Πέτρος προκειμένου να συζητηθούν μέσω τηλεδιάσκεψη θέματα και να πάρουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 & ώρα 5:00 μ.μ.

Η πρόσκληση

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020) και τις υπ’αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) & 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ΄αριθμ.1822/16-03- 2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presense (www.epresence.gov.gr), τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 & ώρα 5:00 μ.μ., για συζήτηση & λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.147/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Τεχνικού
Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2021 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
2. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στο κέντρο της
πόλης Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της με αριθ.133/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου και των τευχών δημοπράτησης, με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».
4. Λήψη απόφασης περί παραλαβής – έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη απορροής ομβρίων
νότιας περιοχής Δημοτικής Ενότητας Σπάτων».
5. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’αριθμ.166/1999 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του
πρώην Δήμου Αρτέμιδος για τον επανακαθορισμό του πλάτους των πεζοδρομίων σε οδούς της Δ.Ε.
Αρτέμιδος που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.026/2020).
6. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
(καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2021 (αρ.απόφ.Ο.Ε.425/2020).
7. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε
24ωρη βάση υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας, για το έτος
2021.
8. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής για τον χαρακτηρισμό των λουτρικών
εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη (Π.Δ.71/2020).
9. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων αρίθμησης σε οδούς.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών 271/25-9-2020, 273/25-9-2020 και από 285
έως και 299 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2020 με
ημερομηνία Συνεδρίασης την 25-9-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
11. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 34.545,69€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης
του Δημοτικού φόρου για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2020 στις Σχολικές Επιτροπές
(αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.16/2020).
12. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
13. Λήψη απόφασης περί σύστασης Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και ορισμού μελών της.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κατσούλης Πέτρος