Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος – Ορισμός Αντιδήμαρχων – Τα ονόματα & οι αρμοδιότητες.

δημος σπατων αρτεμιδος oncameragr
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ONCAMERAGR
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ONCAMERAGR

Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος. Αναρτήθηκε η απόφαση του Δημάρχου Σπάτων Αρτέμιδος Δημήτρη Μάρκου, σχετικά με τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων η θητεία των οποίων ξεκινά την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Αυγούστου του 2023

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος αποφασίζει:

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, με θητεία από 01/09/2022 μέχρι 31/08/2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1. Τον κ. Αντώνιο Τούντα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σπάτων, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Αντώνιος Τούντας

-Την εποπτεία των θεμάτων Προγραμματισμού και των Σχεδίων Τοπικής Ανάπτυξης.
-Την εισήγηση, συντονισμό και εφαρμογή δια τομεακών δράσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη.
-Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.
-Τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
-Την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
-Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
-Την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
-Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
-Τη διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
-Την τέλεση γάμων.

β) κατά τόπων τις παρακάτω αρμοδιότητες :
-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
-Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σπάτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Τον κ. Χρήστο Σερέτη, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες :

Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα ων: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων
-Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής
Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
-Την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού.
-Τη χορήγηση αδειών του προσωπικού.
-Την τέλεση γάμων.
-Την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών.
-Τη λειτουργία των ΚΕΠ.
-Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
-Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
-Τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών.
-Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Κοινωνικών θεμάτων και ιδίως:

-Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας της Κοινωνικής Υπηρεσίας.
-Την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των παιδικών σταθμών και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης.
-Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των προγραμμάτων τρίτης ηλικίας.

β) κατά τόπων τις παρακάτω αρμοδιότητες :
-Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.
-Τη συνεργασία με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αρτέμιδος για την επίλυση των προβλημάτων τους

3. Τον κ. Αντώνιο Νομικό, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό
επίπεδο.
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
-Την επιβολή πρόστιμων για την καθαριότητα, τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες.
-Την επίβλεψη μελετών και έργων καθαριότητας.
-Την τέλεση γάμων.
-Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
-Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας.
-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Αρτέμιδος.

4. Τον κ. Ιωάννη Παραχεράκη, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Άμισθο Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού και Δικτύων Ύδρευσης, τεχνικών Συνεργείων και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων (ΕΚΤΟΣ έργων οδοποιίας) .
-Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών
και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.
-Την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης νέων διδακτηρίων.

5. Τον κ. Γεώργιο Μπέκα, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου.
-Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.
-Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
-Την εποπτεία και ευθύνη του κοιμητηρίου Σπάτων, την προώθηση των διαδικασιών επέκτασής του και την ανέγερση κυλικείου.

6. Τον κ. Διονύσιο Φράγκο , από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Την επίβλεψη, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των τεχνικών έργων (ΕΚΤΟΣ έργων οδοποιίας) καθώς επίσης και την συντήρηση και τον συντονισμό των έργων ηλεκτροφωτισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων.
-Την αρμοδιότητα τέλεσης πολιτικών γάμων στις Δημοτικές Ενότητες Σπάτων (Λούτσας) και Αρτέμιδος.

7. Τον κ. Ιωάννη Μπασινά, από τη Δημοτική Παράταξη “ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ μαζί”, Άμισθο Αντιδήμαρχο καθ’ ύλην και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

– την επίβλεψη, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των έργων οδοποιίας και των δύο Δημοτικών Ενοτήτων Αρτέμιδος και Σπάτων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Τούντα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Σερέτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Νομικού που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Παραχεράκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γεωργίου Μπέκα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
στ. . Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Διονυσίου Φράγκου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.
ζ. . Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μπασινά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος Δημήτριος Μάρκου.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Χρήστος Σερέτης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Νομικό.
ΣΤ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Σπ. Μάρκου