Νέα Θέση Εργασίας στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

|| - OnCamera.gr

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου Δημάρχου, του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 163 και 167 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2007) όπως ισχύουν

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

1- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκηση – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010) όπως ισχύει.

2 – Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28-06-2007).

3 -Τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 όπως ισχύει (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018).

4 – Τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4604/2019 (Φ.Ε.Κ.50 Α΄).

5 -Την εγκύκλιο 31 με αριθμό πρωτ.36567/10-05-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με εφαρμογή των
διατάξεων του ν.4604/2019.

6 – Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020 (Φ.Ε.Κ.53 Α΄).

7- Την υπ.αρίθμ.54/17-03-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου περί τροποποίησης του
Ο.Ε.Υ., σύμφωνα με την οποία έχει συσταθεί (1) επιπλέον θέση Ειδικού Συνεργάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 18 του ν.4374/2020 ,η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο.

8 – Την Εγκύκλιο 55 με αριθμό πρωτ.74802/29-12-2010 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα οδηγίες σχετικά με το
προσωπικό των ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας.

9 – Το υπ. αριθμ. πρωτ. έγγραφο 31066/22-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της πρόσληψης
Ειδικού Συνεργάτη Δημοσιογράφου – Δημάρχου.

10 – Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (Φ.Ε.Κ.1845/Β/29-07-2013),όπως ισχύει.

11- Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, όπως αυτός εγκρίθηκε με το υπ.αριθμ.πρωτ.4852/15-01-2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής .

12 – Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας και τύπου προς το Δήμαρχο.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

Tην πρόθεσή του να προβεί στην πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη-Δημοσιογράφου Δημάρχου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, θα έχει εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κ.λ.π.) σε θέματα επικοινωνίας και τύπου, τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα, θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα ανάπτυξης ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση όλων των Μ.Μ.Ε. για την προβολή των δράσεων και πολιτικών του Δήμου και για την προετοιμασία και οργάνωση των ενεργειών του Δημάρχου, ως Προέδρου ή μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων.