Οι νέοι αντιδήμαρχοι Ραφήνας – Πικερμίου

Αντιδήμαρχοι oncamera
Αντιδήμαρχοι oncamera Ραφήνα Πικέρμι
ds rafinas oncameragr 2

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ανακοινώνει με ΔΤ ποιοι είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και ποια τα καθήκοντα αυτών.
Έπειτα από την λήξη της θητείας των προηγούμενων αντιδημάρχων την 31η Αυγούστου του 2022, σας παρουσιάζουμε το νέο σχηματισμό της διοίκησης του Δήμου. Τα ονόματα των νέων αντιδημάρχων και οι αρμοδιότητές τους, όπως επίσης και των εντεταλμένων συμβούλων ανακοινώθηκαν σήμερα 01 Σεπτεμβρίου 2022.

Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου για τους αντιδημάρχους:

Θέμα: «Ορισμός και Παράταση θητείας έμμισθων Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 458/2022

Ο Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58, 59, 74 και 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»(Α’ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», περί εξουσιοδότησης υπογραφής.
 3. Την υπ’ αριθμ. 28549/16.04.2019 (Φ.Ε.Κ. 1327/17.04.2019 τ.Β’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει.
 4. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (απόφ. ΓΠ-191/20.03.2014 (Β’698) για το Δήμο Ραφήνας Πικερμίου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 20.266 κατοίκους.
 5. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου έχει δύο (2) Δημοτικές Κοινότητες.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν πέντε έμμισθοι (5) Αντιδήμαρχοι.
 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 με θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 8. Την εγκύκλιο 90 του ΥΠ.ΕΣ./αριθ.πρωτ.59849/21-8-2019, με θέμα: «Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2899/Β΄/8-6-2022).
 10. Την υπ’ αριθ.450/31-8-2021 (ΑΔΑ: 9ΨΕ5Ω16-ΝΡΠ) Απόφαση Δημάρχου Ραφήνας- Πικερμίου, με θέμα: «Ορισμός και παράταση θητείας Αντιδημάρχων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Την παράταση θητείας και τον ορισμό των κατωτέρω δημοτικών συμβούλων ως Αντιδημάρχων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με θητεία έως την 31η Αυγούστου 2023 και τους μεταβιβάζει καθ’ ύλην αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Παρατείνει την θητεία της έμμισθης Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Κοιμητηρίων και Ισότητας των Φύλων ΤΣΕΒΑ – ΜΗΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
  • Τη διαχείριση κι εποπτεία του καθαρισμού οικιακών, βλαστικών και ογκωδών απορριμμάτων μέσω του Τμήματος Αποκομιδής και Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων
  • Τη διαχείριση, εποπτεία, καθαρισμό και ευταξία, καθώς και την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου
  • Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν τις λαϊκές αγορές του Δήμου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου
  • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, των αδειών υπαίθριας διαφήμισης
  • Τα θέματα που αφορούν στη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του Δήμου
  Παρατείνει την θητεία της ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Οικονομικής Επιτροπής έως την 31η Αυγούστου 2023.
 2. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Διαχείρισης Καθημερινότητας ΑΡΑΠΚΙΛΗ ΣΑΒΒΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
  • Το Τμήμα Δικτύων Κοινής Ωφέλειας και Οδοποιίας
  • Το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
  • Το Γραφείο Συντήρησης κι Επέκτασης Πρασίνου
  • Τη διαχείριση της Δημοτικής Αποθήκης
 3. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΑΝΤΖΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
  • Τη διαχείριση και παρακολούθηση των θεμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας
  • Την παρακολούθηση και εποπτεία τεχνικών έργων και έργων αυτεπιστασίας
  • Των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και οδοσήμανσης
  • Τη διαχείριση των θεμάτων της Διεύθυνσης για την Προστασία και Ανάπτυξη του Αστικού και Περιαστικού Χώρου
  • Τη Δημοτική Συγκοινωνία
  • Τη διαχείριση κι εποπτεία των θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη του Πολιτισμού
  • Το στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης των υποδομών του Δήμου
  Παρατείνει την θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.
 4. Παρατείνει την θητεία του έμμισθου Αντιδημάρχου Συντονισμού και Επικοινωνίας ΤΣΕΜΠΕΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
  • Τον σχεδιασμό της επικοινωνιακής πολιτικής για την προώθηση της αποστολής και των στόχων του Δήμου, καθώς και την εφαρμογή των προγραμμάτων των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της επικοινωνιακής αυτής πολιτικής
  • Την ευθύνη συντονισμού του πολιτικού έργου της Δημοτικής Αρχής
  • Την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων του Δήμου (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές κλπ) καθώς και προγραμμάτων προβολής του έργου και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος
  • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών για τις επιδιώξεις, τους στόχους και τις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό τη δραστηριοποίηση των πολιτών για την προώθηση των τοπικών συμφερόντων
  • Τη διαχείριση των σχέσεων του Δήμου με τον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιμελείται των δημοσιευμάτων και των δελτίων τύπου του Δήμου
  • Την επιμέλεια των ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα ΜΜΕ και παρακολούθηση των δημοσιευμάτων (εντύπων και ηλεκτρονικών) σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου
  Παρατείνει τη θητεία του ανωτέρω Αντιδημάρχου ως μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έως την 31η Αυγούστου 2023.
 5. Ορίζει έμμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας τον ΜΠΑΤΑΛΗ ΠΑΥΛΟ – ΙΩΑΝΝΗ, έως την 31η Αυγούστου 2023, με καθ’ ύλην μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
  • Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό των σχετικών ενεργειών στην κατεύθυνση της πρόληψης φυσικών καταστροφών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Δήμου.
  • Την εισήγηση στον Δήμαρχο για τη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
  • Τη μέριμνα για την ανταπόκριση του Δήμου στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και επαπειλούμενων φυσικών καταστροφών πριν ή μετά την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων οποτεδήποτε απαιτηθεί σε καθημερινή και 24ωρη βάση
  • Τον συντονισμό και τη διαχείριση του αρμόδιου ανθρώπινου δυναμικού κατά την εξέλιξη των περιστατικών που επιλαμβάνεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
  • Τη διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Αστυνομίας
  • Τη διαχείριση κι εποπτεία του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
  • Την τουριστική προβολή του Δήμου
 6. Οι Αντιδήμαρχοι υπογράφουν όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 7. Οι ανωτέρω μεταβιβαζόμενες καθ΄ ύλην αρμοδιότητες στους Αντιδημάρχους, σε περίπτωση που αυτοί απουσιάζουν ή κωλύονται, ασκούνται από τον ίδιο τον Δήμαρχο.
 8. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να τα ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και αν και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και αν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.
 9. Οι πολιτικοί γάμοι θα τελούνται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από την Αντιδήμαρχο κα Τσεβά-Μήλα Δήμητρα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της από τον Αντιδήμαρχο κ. Αραπκιλή Σάββα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάντζα Σπυρίδωνα και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπατάλη Παύλο-Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του από τον Αντιδήμαρχο κ. Τσεμπέρη Χρήστο.
  Β. Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αντιδήμαρχοι : Δείτε τα σχετικά έγγραφα της ανακοίνωσης εδώ: