Πρόσκληση σε Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας

 - OnCamera.gr

«Καλείστε σε συνεδρίαση την 02 / 09 / 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 έως 20:00 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α’/11-03-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. 

Η εν λόγω συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη δια περιφοράς διαδικασία και η εισήγηση θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ