Λειτουργία υπηρεσιών ΚΕΠ

||
||

Ο Δήμος Μαραθώνος ενημερώνει τους δημότες για τη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο πλαίσιο λήψης πρόσθετων μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό, με απόφαση Δημάρχου.

Αναλυτικά:

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

ζ) Την υπ’ αριθμ. 253/2020 απόφαση Δημάρχου Μαραθώνος και την ανάγκη συμπλήρωσής της 

η) Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό, δεδομένου ότι τα ΚΕΠ του Δήμου Μαραθώνος λειτουργούν με προσωπικό που είτε δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού είτε ανήκει σε ευπαθείς ομάδες.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τη πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και των διατάξεων της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 253/2020 απόφαση Δημάρχου ως κατωτέρω:

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Μαραθώνος θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως τις 13:30 χωρίς υποδοχή κοινού.

Για ιδιαίτερα κατεπείγουσες περιπτώσεις και για θέματα που αφορούν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα υπάρχει υποδοχή κοινού από τις 10:00 έως τις 13:00 καθημερινά, αφού έχει προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του πολίτη και του προσωπικού του ΚΕΠ.

(τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Ν. Μάκρης: 22943 20810–815, d.neasmakris@kep.gov.gr τηλ. και e-mail επικοινωνίας με το ΚΕΠ Μαραθώνα, 22940 69000, d.marathonos@kep.gov.gr).

Μετά την 27η Μαρτίου 2020 η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί και θα εκδοθεί εκ νέου σχετική απόφαση.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας