Ανακοίνωση Δασαρχείου Λαυρίου

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

Ανακοίνωση Δασαρχείου Λαυρίου – Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν διάθεση καυσόξυλων.

Το Δασαρχείο Λαυρίου ανακοινώνει ότι από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι (ένας ανά οικογένεια), θα πρέπει να προσέρχονται με την αστυνομική τους ταυτότητα κατά τις εργάσιμες ώρες, στην έδρα του Δασαρχείου (Φωκίωνος Νέγρη 5-Λαύριο), για να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.
Η ποσότητα καυσόξυλων ατομικών αναγκών, που θα διατεθεί στο κάθε δικαιούχο καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 8 Δασική Αστυνομική Διάταξη Υλοτομιών & Καυσοξύλευσης με αρ. πρωτ. 163655/17-12-2021 (Α.Δ.Α.: 6Σ59ΟΡΙΚ – 2Υ2) της Υπηρεσίας μας.
Κοινωνικές ομάδες οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την ικανοποίηση ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα είναι:
 Άτομα με χαμηλό εισόδημα
 Πολύτεκνοι
 Τρίτεκνοι
 Μακροχρόνια άνεργοι
 Άτομα με αναπηρία
 Υπερήλικες
 Άλλες κατηγορίες (Πρόσφυγες, Μονογονεϊκές οικογένειες)
Όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση τους με το Εκκαθαριστικό Εφορίας και με βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Για την απόδειξη της ιδιότητας μονίμου κατοίκου, εκδίδεται βεβαίωση μονίμου κατοικίας ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) της Δημόσιας Διοίκησης, μετά από ηλεκτρονική αίτηση εκ μέρους του ενδιαφερομένου και προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του ν. 4727/ 2020 (taxisnet).
Εφόσον η έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης δεν είναι εφικτή για οποιονδήποτε λόγο, η ιδιότητα μόνιμου κατοίκου, βεβαιώνεται από τον Δήμαρχο, με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αντιγράφου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή αντιγράφου του εκκαθαριστικού της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ).
Υποχρεωτικά οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να συνυποβάλλουν:

 1. Βεβαίωση συνταξιούχου ΟΓΑ. Η ιδιότητα του συνταξιούχου βεβαιώνεται με κατάσταση που υποβάλλει ο Δήμος.
 2. Βεβαίωση πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας. Η ιδιότητα της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας βεβαιώνεται από τον Δήμο, με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Βεβαίωση αναπηρίας σε ποσοστό άνω του 67 %. Βεβαιώνεται από πιστοποιητικό Α ́θμιας ή Β ́θμιας Επιτροπής από οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα, εφόσον δεν έχει λήξει η ισχύς της γνωμάτευσης.
 4. Βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας. Η ιδιότητα βεβαιώνεται από τον ΟΑΕΔ.
 5. Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη. Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της στρατιωτικής ταυτότητας ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής μονάδας.
  Πληροφορίες:
   στο τηλέφωνο του Δασαρχείου 22920 23100
   e- mail: dasarxeio_lavriou@eedpatt.ypen.gr