Αλεξανδρούπολη: Με την παρούσα Ανακοίνωση καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Με την παρούσα Ανακοίνωση καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ που αφορούν
ΖΗΜΙΕΣ από ΠΑΓΕΤΟ και ΠΛΗΜΜΥΡΑ του ΧΕΙΜΩΝΑ 2021

σε ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
από την Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 έως και την Τρίτη 2 Μαΐου 2023,
στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Θεοδωρίδου Μαρίνα, στο κτήριο Παλιάς Δημαρχείας – τηλ. 2551350083
(ΑΒΑΝΤΟΣ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ, ΑΝΘΕΙΑΣ, ΔΩΡΙΚΟΥ, ΛΟΥΤΡΟΥ, & ΝΙΨΑΣ)Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% των ομοειδών ειδών σε επίπεδο παραγωγού.Ζημιές από θεομηνίες (πλημμύρες) που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66), όπως αναλυτικά αναφέρονται στα σχετικά φύλλα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης εντάσσονται ως επιλέξιμες, για την αντιστάθμιση ζημιών φυτικού κεφαλαίου και μόνο, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης του προγράμματος, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας Περιφέρειας ότι δεν καταγράφηκαν οι ζημιές αυτές από τις αρμόδιες Επιτροπές Κρατικής Αρωγής και δεν συμπεριλήφθηκαν στις βεβαιώσεις, ούτε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της Περιφέρειας για την καταβολή επιχορήγησης στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής. Σε περίπτωση που έχει καταβληθεί ενίσχυση/επιχορήγηση, οι ζημιές αυτές κρίνονται μη επιλέξιμες