Ολοκληρώθηκε η υποβολή προσφορών για το έργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»Ο αριθμός των υποβληθέντων προσφορών είναι ικανός για την ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι συμμετέχοντες, έχει ήδη ξεκινήσει και με την ολοκλήρωσή του θα εκδοθεί απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.