Πανεπιστήμια: Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε 3 ΑΕΙ

 - OnCamera.gr

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ σε τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προβλέπει απόφαση του υπουργού Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:

Άρθρο 1
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου»

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 1Β περ. α’ και β’ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 και, συγκεκριμένα τα κάτωθι στοιχεία φυσικών προσώπων:
– Α.Φ.Μ.
– Δ.Ο.Υ.
– Επώνυμο
– Όνομα
– Ονοματεπώνυμο πατρός
– Ονοματεπώνυμο μητρός
– Ημερομηνία γέννησης
– Τόπος γέννησης
– Πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας
– Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, στα πληροφοριακά
συστήματα

a) «resCom – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» του ΕΛΚΕ – Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,

b) «Οφειλές Μελών ΔΕΠ από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» του ΕΛΚΕ – Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και

c) «resCom ΕΛΚΕ ΠΑΔΑ» του ΕΛΚΕ – Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για αναζήτηση πληροφοριών από το Φορολογικό Μητρώο βάσει ΑΦΜ.

2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου ΑΑΔΕ» στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της παρ. του παρόντος άρθρου είναι ο προσδιορισμός πιθανών υποχρεώσεων των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης στο αντίστοιχο ΑΕΙ λόγω άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4009/2011.

Άρθρο 2
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών στους φορείς του άρθρου 1 και 2 διενεργείται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τη Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι Φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και τη προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων τους υποχρεούνται να κάνουν χρήση των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την επίτευξη του σκοπού, όπως περιγράφεται, κατά περίπτωση, στην παρούσα.

esos.gr

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ