ΑΕΙ: Παράταση υποβολής προτάσεων πιστοποίησης νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία

 - OnCamera.gr

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, κατόπιν αιτήματος των Πανεπιστημίων, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων πιστοποίησης των «νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία» των ΑΕΙ κατά ένα μήνα, τροποποιώντας την υπ’ αρ. 23390/23-7-2021 πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ ως εξής:

«Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022».