Πικέρμι: Μεγάλο πρόστιμο 1,000€ για ρύπανση κοινοχρήστου χώρου. Μπράβο στις υπηρεσίες

|| - OnCamera.gr

Κατόπιν ελέγχου που έγινε στην περιοχή του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου, από υπηρεσίες του Δήμου, κάτοικος του Πικερμίου βρέθηκε να έχει ρυπάνει κοινόχρηστο χώρο. Το αποτέλεσμα; 1,000 ευρώ πρόστιμο.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο συγκεκριμένος κάτοικος καλείται να πληρώσει πρόστιμο 1.000 ευρώ για ρύπανση κοινοχρήστου χώρου

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε και κωδικοποιήθηκε από τον Ν.4555/2018.

2. Τις με αρ.8/2015 & 9/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και όπως αντικαταστάθηκαν με την με αρ.106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης κανονισμού καθαριότητας & πρασίνου και πίνακα καθορισμού προστίμου.
3. Την αρ. πρωτ. ΠΕΑ 3292/9-10-2020 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας ύδρευσης, για ανοιχτό αγωγό απορροής όμβριων υδάτων

Δείτε ακόμα: Συναγερμός για φωτιά στα Περιβολάκια Ραφήνας (φωτό)
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ α του Κανονισμού Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (106/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου) ποσού 1.000,00€ για ρύπανση κοινοχρήστου χώρου στον Κ…….. Χ………… με ΑΦΜ ………… επί της Παρόδου Σκουζέ …, Πικέρμι.

Η απόφαση αυτή με αντίγραφο της Έκθεσης Ελέγχου κοινοποιείται στον υπόχρεο, ο οποίος δικαιούται να ασκήσει κατ΄ αυτής τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα (αρθ.73 παρ.3 ΒΔ 24/9-20/10/58 ,αρθ.19 Ν 1080/80)

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ