Δήμος Μαραθώνα: Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

|| - OnCamera.gr

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του N.3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 102/Α/2002).
Τις διατάξεις του N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/2010).
Την Υ.Α 1299/7.4.2003 ΄Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ { ΦΕΚ 423/Β/2003}
Τον Ν. 4662/7.2.20 -ΦΕΚ 27/Α/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείς Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας , αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».
Η ΚΥΑ 181752/2052/02.05.2019 “Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας μεταξύ του Πυροσβεστικού Σώματος και της Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (ΦΕΚ 1525/Β/2019)
Τον Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις {ΦΕΚ 73/α/2014}
Το Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου .
Το με αριθ. Πρωτ. 12189/26.11.2020 1ο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Το με αριθ. Πρωτ. 6511/1.9.20 « Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την Κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Το αριθ. Πρωτ. 9052 /18.12.2019 3η Έκδοση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης Ανθρωπίνων Απωλειών.
Το αριθ. Πρωτ. 4991/30.6.20 «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμού ΑDR/RID.
Το με αριθ. Πρωτ. 4700/19.6. 2020 έγγραφο της ΓΓΠΠ «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας, στα πλαίσια της εφαρμογής της 1ης έκδοσης του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «Εγκέλαδος» της ΓΓΠΠ
Την με αριθ. 256/2019 απόφαση Δημάρχου Δήμου Μαραθώνα «Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μαραθώνα ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η Συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μαραθώνος που θα γίνει στις 22 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11.03.20) και με την υπ. αρ. 18318/13.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Απολογισμός πεπραγμένων Αντιπυρικής Περιόδου 2020.
Σχεδιασμός και δράσεις, προετοιμασία χειμερινής περιόδου 2020-2021.
Συνοπτική παρουσίαση :Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ».
Συνοπτική παρουσίαση :Ειδικό Σχέδιο Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 1ο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ».
Σχέδιο αποχιονισμού Δήμου Μαραθώνος 2020-2021.
Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο ενεργειών Δήμου Μαραθώνος Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR/RID.
Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο Ενεργειών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Μαραθώνος για την διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π
Συνοπτική παρουσίαση: Μνημόνιο Ενεργειών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Μαραθώνος για την διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π
Μνημόνια συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς –κατάρτιση μητρώου εργοληπτών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Συγκρότηση ομάδων πυρασφάλειας-εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Κοινοτήτων Δήμου Μαραθώνος.
Καθηκοντολόγιο Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος που αφορά ενέργειες σχετικές με την Πολιτική Προστασία.
Ίδρυση παιδικού τμήματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ» για την καλλιέργεια πνεύματος και εκπαίδευσης από μικρή ηλικία, ως προς την αναγνώριση και αντιμετώπιση επικίνδυνων φυσικών καιρικών φαινομένων.
Ίδρυση βάσης ετοιμότητας «Ο.ΔΙ.Κ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»
Ίδρυση Εθελοντικής Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α -Δήμου Μαραθώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Τ.Ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ